• info@mbst-terapia.sk

PORADCA PRI OSTEOPORÓZE

PORADCA PRI OSTEOPORÓZE · DEFINÍCIA · PRÍČINY · PROGNÓZA · OŠETRENIE

Osteoporóza je pomaly postupujúce ochorenie, ktoré sa počas dlhej doby takmer neprejavuje, no v tichosti výrazne znižuje hustotu kostí. V pokročilom štádiu však nízka odolnosť kostí voči zlomeniu výrazne zhoršuje kvalitu života pacientov. Len v Nemecku trpí osteoporózou viac než 6 miliónov ľudí6, medzi ktorými je čoraz viac mladých ľudí. Následky tohto ochorenia sú spravidla chronické bolesti a opakované pobyty v nemocnici z dôvodu zlomenín kostí. Tieto zrozumiteľné informácie k osteoporóze vám ukážu, ako môže MBST terapia nukleárnou magnetickou rezonanciou možno aj vám pomôcť opäť viesť aktívny a pokiaľ možno bezbolestný každodenný život.

OSTEOPORÓZA · REDNUTIE KOSTÍ · MÔŽE POSTIHNÚŤ KAŽDÉHO

Osteoporóza je ochorenie kostry, ktoré ovplyvňuje metabolizmus kostí takým spôsobom, že dochádza k úbytku kostnej hmoty, pretože roky života zanechajú svoje stopy aj na našich kostiach. V priebehu života sa kostná hmota priebežne opravuje prostredníctvom telu vlastných mechanizmov. Približne v 30. roku života kosti dosiahnu svoju maximálnu hustotu (PBM – Peak Bone Mass7). Od 45. roku života sa však u človeka hustota kostí kontinuálne znižuje približne o jedno percento ročne. V mladom a zdravom tele vládne pri opravných mechanizmoch kostí rovnováha: Osteoklasty odbúravajú starú, resp. poškodenú kostnú hmotu, a osteoblasty tvoria novú. V prípade osteoporózy prevažujú procesy, ktoré majú za následok odbúravanie kostnej hmoty. Oblasť kosti sa viac neopravuje. Kostná hmota ubúda, dochádza k mikroarchitektonickým poruchám kostného tkaniva a krehkým, ľahko zlomiteľným kostiam. Následkom zlomeniny môžu byť akútne a chronické bolesti, funkčné obmedzenia a nárast ťažkostí s refluxom.

Ľudovo sa tento proces nazýva rednutie kostí, v medicíne sa označuje ako osteoporóza. Čím je človek starší, tým pravdepodobnejší je výskyt osteoporózy. Čoraz častejšie trpia na následky osteoporózy nielen ženy v prechode, ale zasiahnutý je už aj každý piaty muž nad 50 rokov a mladí ľudia (juvenilná osteoporóza).

Systematika osteoporózy

Rozlišujeme medzi primárnou osteoporózou, ktorá sa väčšinou vyskytuje vo vyššom veku, a sekundárnou osteoporózou, ktorá je väčšinou sprievodné ochorenie:

Primárna osteoporóza · vzniká bez vyvolávajúceho ochorenia; označuje sa tiež ako idiopatická osteoporóza

  • Postmenopauzálna osteoporóza · Osteoporóza 1. typu postihuje cca 30 % žien po menopauze
  • Juvenilná osteoporóza · Zníženie hustoty kostí vyskytujúce sa u detí a mladistvých
  • Senilná osteoporóza · Osteoporóza 2. typu postihuje ženy a mužov v staršom veku · Starobná osteoporóza

Sekundárna osteoporóza · Vyvolávajúce ochorenie napr.: hormonálne poruchy alebo kostný metabolizmus; nádorové ochorenia; imunitné ochorenia

  • Osteoporóza vyvolaná liekmi · Vzniká ako vedľajší účinok dlhodobých medikamentóznych terapií
  • Osteoporóza neaktivity · vzniká nedostatočnou stimuláciou kostného metabolizmu následkom chronického nedostatku pohybu


Kedy hovoríme o osteoporóze?

Prostredníctvom merania hustoty kostí (osteodenzitometria) sa určí T-skóre a Z-skóre, pričom ich výsledok ukáže, či ide o osteoporózu. Sú k dispozícii rôzne denzitometrické meracie techniky. Štandardom je duálna röntgenová absorbciometria (DEXA). Výsledky skóre sú udávané ako SD – štandardná odchýlka.

T-skóre · Z-skóre

Tieto hodnoty porovnávajú hustotu kostných minerálov pacienta s hodnotou Peak Bone Mass.
V prípade T-skóre v rozmedzí -1,0 až -2,5 hovoríme o predštádiu osteoporózy, osteopénii. Bez zlomenín kosti a T-skóre < -2,5 hovoríme o osteoporóze. Od 70. roku života sa následne používa Z-skóre, ktoré sa vzťahuje na zdravých mužov a zdravé ženy rovnakého veku.

Manifestná osteoporóza

V prípade zlomenín kosti bez vyvolávajúcej udalosti, ako napr. nehoda, pád alebo náraz, a T-skóre s hodnotou < -2,5 hovoríme o manifestnej osteoporóze.

Zhrbenie · Kyfóza

Postupujúce vychyľovanie chrbtice označované ako hrbenie sa, môže byť následkom osteoporózy. Chrbtové stavce, ktoré sa stali nestabilnými, sa aj pri malej záťaži zlomia, chrbtica sa stlačí a skráti.

MOŽNOSTI LIEČBY OSTEOPORÓZY

Medikamentózne liečby používajú antiresorpčné liečivá, ktoré brzdia mieru odbúravania kostí, alebo osteoanaboliká, ktoré majú stimulovať tvorbu kostí. Tieto liečivá je sčasti potrebné užívať alebo vstrekovať aj počas viacerých rokov. Ich užívanie často spôsobuje ťažkosti v tráviacom trakte. Môžu sa tiež vyskytnúť silné vedľajšie účinky, ako napr. nekróza čeľuste následkom bisfosfonátov. Na stabilizáciu osteoporotických zlomených chrbtových stavcov sa často používajú operácie.

MBST terapia sa vydáva úplne inou cestou a orientuje sa priamo na kostný metabolizmus – teda príčinu osteoporózy. Všeobecné informácie o osteoporóze · Rednutie kostí primárna osteoporóza · Vzniká bez vyvolávajúceho ochorenia; nazýva sa tiež idiopatická osteoporóza; Sekundárna osteoporóza · Vyvolávajúce ochorenie napr.: hormonálna porucha alebo porucha kostného metabolizmu; nádorové ochorenia; nesprávne imunitné reakcie, Postmenopauzálna osteoporóza · Osteoporóza 1. typu postihuje cca 30 % žien po menopauze, Juvenilná osteoporóza · Zníženie hustoty kostí vyskytujúce sa u detí a mladistvých, Senilná osteoporóza · Osteoporóza 2. typu postihuje ženy a mužov v staršom veku · Starobná osteoporóza Osteoporóza vyvolaná liekmi · Vzniká ako vedľajší účinok dlhodobých medikamentóznych terapií, Osteoporóza neaktivity · vzniká nedostatočnou stimuláciou kostného metabolizmu následkom chronického nedostatku pohybu

Ako vzniká osteoporóza?

V priebehu života sa kostná hmota priebežne opravuje prostredníctvom telu vlastných regeneračných mechanizmov. V zdravom tele vládne rovnováha: Osteoklasty odbúravajú starú a poškodenú kostnú hmotu a osteoblasty tvoria novú. Pri osteoporóze dochádza k nepomeru pri tomto procese. Prevažuje odbúravanie buniek, následkom čoho sa čoraz viac znižuje hustota kostí. Spúšťačom je v tomto prípade porucha kostného metabolizmu. Osteoporózu môže podporovať fajčenie, alkohol, nesprávna strava, nedostatok pohybu, ako aj užívanie určitých liekov.

Naše kosti sa spočiatku regenerujú samé

Naše kosti žijú a pokiaľ sa vyskytnú známky opotrebovania, ako trhliny, oder alebo dokonca zlomeniny, potom sa kosti opravia prostredníctvom telu vlastných regeneratívnych procesov. Trhliny a zlomeniny sa vyplnia a oder sa nahradí. Tieto regeneračné procesy zabezpečujú naše kosti samostatne, avšak s pribúdajúcimi rokmi dochádza ku vzniku nerovnováhy. V prípade, že sa u jedného človeka zníži hustota kostí v porovnaní s inými ľuďmi vo väčšej miere, hovoria lekári o zníženej hustote kostí a diagnostikujú osteoporózu.

V prípade, že je narušený rast kostí, je zmysluplná rýchlo pôsobiaca terapia

K úbytku hustoty kostí dochádza pri nesprávnom pomere medzi úbytkom kosti následkom osteoblastov a tvorbe kosti následkom osteoklastov. V prípade osteoporózy sa výrazne viac kostnej hmoty odbúrava prostredníctvom osteoklastov, než sa tvorí novej kostnej hmoty osteoblastami. Úbytok kostnej hmoty a zhoršenie mikroarchitektonickej štruktúry kostí majú za následok nízku odolnosť kostí voči zlomeniu, následkom čoho môže už pri miernych príčinách dochádzať ku zlomeninám kostí, tzv. zlomeninám z krehkosti. To má za následok výrazné obmedzenie kvality života.

Keď už kosti nespolupracujú

Keď prestanú kosti pracovať správne, človek nemôže robiť množstvo veci. K príznakom pokročilej osteoporózy patria: zlomeniny (krčok femuru, zápästie, chrbticové stavce), bolesti chrbta a guľatý chrbát, ako aj pokles výšky. Nielen zlomeniny v blízkosti bedrového kĺbu a zlomeniny chrbticových stavcov majú za následok veľké obmedzenia v rámci kvality života a vedenia samostatného života.
V priebehu plazivého postupu ochorenia sa mení štruktúra kostí a kosti sa stávajú poróznymi. Osteoporóza najskôr postupuje celkom bez symptómov a naneštastie sa prejaví až v pokročilých štádiách. Často je identifikovaná po prvej zlomenine, napr. po páde. Mnohým zlomeninám kostí by bolo možné predísť včasnou diagnostikou a ošetrením osteoporózy. Bolestivé kosti a zlomeniny však často nie sú pokladané sa ochorenie, ktoré by si vyžadovalo ošetrenie. Avšak s každou zlomeninou výrazne narastá riziko ďalších zlomenín.
Diagnostika osteoporózy sa spravidla vykonáva na základe röntgenových snímok, merania hustoty kostí (osteodenzitometria), rádiologických nálezov, kvantitatívneho ultrazvuku alebo CT meraní, ako aj biopsií kostného materiálu.

MBST terapia = Žiadne lieky · Žiadne striekačky · Žiadna operácia

MBST terapia má úplne iný prístup. Často je možné počuť názor, že chrupavku nie je možné regenerovať, avšak už v roku 1998 bolo v rámci štúdie na Nemeckej športovej vysokej škole v Kolíne a na Univerzitnej klinike Großhadern v Mníchove preukázané, že MBST terapia spôsobila pri chrupavkových štruktúrach in vivo pozitívne prispôsobenie v hrúbke, objeme a ploche chrupavky a to prostredníctvom aktivácie neporušených, resp. čiastočne funkčných chrupavkových buniek.
MBST terapia sa teda vydáva úplne inou cestou a umožňuje prírastok v rámci chrupavkových štruktúr. Po ošetrení sa prejavili výrazné regeneratívne procesy štruktúr chrupavky, ktoré sa celkovo zhodovali so subjektívnymi údajmi od pacientov ku zmierneniu bolesti. MBST terapia tak umožňuje nekomplikované, trvalo udržateľné ošetrenie artrózy, ktoré nemá vedľajšie účinky.